Θέματα του Μάη


Θέματα Μαθηματικών

2017

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ  Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ      Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ  Θέματα και ενδεικτικές λύσεις

2016

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ


ΑΡΧΑΙΑ Α

ΑΡΧΑΙΑ Β ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ:«Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Κ.) διενέργειας της πανελλαδικής εξέτασης του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, έτους 2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δράμας

Έχοντας υπόψη:

1.      Την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υ.Α.(ΦΕΚ1538-Β/10-12-2002), άρθρο 6, παράγρ.2, για την εξέταση του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας και τον ορισμό Εξεταστικών Κέντρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.       Την υπ΄ αριθμ. Φ.251/63675/A5/13-04-2017, εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γενικού Λυκείου έτους 2017,

3.       Την Φ151/72400/Α5/03-05-2017(ΑΔΑ: Ω3ΜΠ4653ΠΣ-5ΚΧ) Υ.Α.« «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών  ΕΠΑΛ  (του Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α) έτους 2017,

4.      Την αριθμ. Φ.251/87460/Α5/25.05.2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.E.Θ. για τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων για το μάθημα Αγγλικών, έτους 2017,

5.      Την υπ. αριθμ. πρωτ. 3716/Φ.2.3/ 27-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΒΣ4653ΠΣ-53Δ) Απόφαση ανάληψης Δαπάνης της ΔΔΕ Δράμας για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά το έτος 2017,     

6.       Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4074/Φ.2.3/ 10-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ894653ΠΣ-ΩΨ7) Απόφαση ανάληψης Δαπάνης της ΔΔΕ Δράμας για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά το έτος 2017,         

7.      Το συνολικό αριθμό υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που δήλωσαν ότι θα εξετασθούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Εξεταστικό Κέντρο διενέργειας της πανελλαδικής εξέτασης στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 (ώρα 08:30 πρωινή), των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που δήλωσαν συμμετοχή στην εξέταση του ως άνω μαθήματος, το διδακτήριο του 2ου Γενικού Λυκείου Δράμας ( Γούναρη 11, 66131 ΔΡΑΜΑ, τηλ. 2521032668 και τηλ. & Fax 2521033678).

Στο ως άνω Εξεταστικό Κέντρο θα εξετασθούν διακόσιοι δώδεκα (212) υποψήφιοι.

ΚΟΙΝ.:

  1. Περιφερειακή     Δ/νση       Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης
  2. 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας
  3. ΕΠΑΛ Δράμας
  4. Γενικά Λύκεια της ΠΕ Δράμας

               

Ο Δ/ντής

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Δρ. Σπυρίδων Κιουλάνης

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 - Γενικές Οδηγίες - Δικαιολογητικά

docΠρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 - Γενικές Οδηγίες - Δικαιολογητικά

ΘΕΜΑ: «Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2017».

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα  Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της περιφέρειάς σας ότι οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.
Όσον αφορά τους υποψηφίους από τα νησιά, για διευκόλυνσή τους να προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία τους στις παρακάτω επιτροπές:

- Δ/νση  Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας          →      στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
                                                                          Ανατολικής Αττικής ή στη
                                                                          Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας                                                                                                                                                    
                                                         
- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου και Χίου     → στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου,        → στη  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας
  Σάμου    

- Δ/νση  Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων  →          στη  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας
                                                                          ή στη Δ/νση Β/θμιας                                                                                
                                                                          Εκπ/σης Ανατ. Αττικής.        
        
Οι  Δ/νσεις  Β/θμιας Εκπ/σης Α', Β', Γ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, και Πειραιά παρακαλούνται να σας γνωστοποιήσουν  τους αθλητικούς χώρους που θα γίνουν οι δοκιμασίες.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Περισσότερα Άρθρα...