Χαρακτηρισμός φοίτησης - απουσίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.∆. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.∆. 60/06)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο