ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ:«Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Κ.) διενέργειας της πανελλαδικής εξέτασης του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, έτους 2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δράμας

Έχοντας υπόψη:

1.      Την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υ.Α.(ΦΕΚ1538-Β/10-12-2002), άρθρο 6, παράγρ.2, για την εξέταση του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας και τον ορισμό Εξεταστικών Κέντρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.       Την υπ΄ αριθμ. Φ.251/63675/A5/13-04-2017, εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γενικού Λυκείου έτους 2017,

3.       Την Φ151/72400/Α5/03-05-2017(ΑΔΑ: Ω3ΜΠ4653ΠΣ-5ΚΧ) Υ.Α.« «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών  ΕΠΑΛ  (του Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α) έτους 2017,

4.      Την αριθμ. Φ.251/87460/Α5/25.05.2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.E.Θ. για τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων για το μάθημα Αγγλικών, έτους 2017,

5.      Την υπ. αριθμ. πρωτ. 3716/Φ.2.3/ 27-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΒΣ4653ΠΣ-53Δ) Απόφαση ανάληψης Δαπάνης της ΔΔΕ Δράμας για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά το έτος 2017,     

6.       Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4074/Φ.2.3/ 10-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ894653ΠΣ-ΩΨ7) Απόφαση ανάληψης Δαπάνης της ΔΔΕ Δράμας για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά το έτος 2017,         

7.      Το συνολικό αριθμό υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που δήλωσαν ότι θα εξετασθούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Εξεταστικό Κέντρο διενέργειας της πανελλαδικής εξέτασης στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 (ώρα 08:30 πρωινή), των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που δήλωσαν συμμετοχή στην εξέταση του ως άνω μαθήματος, το διδακτήριο του 2ου Γενικού Λυκείου Δράμας ( Γούναρη 11, 66131 ΔΡΑΜΑ, τηλ. 2521032668 και τηλ. & Fax 2521033678).

Στο ως άνω Εξεταστικό Κέντρο θα εξετασθούν διακόσιοι δώδεκα (212) υποψήφιοι.

ΚΟΙΝ.:

  1. Περιφερειακή     Δ/νση       Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης
  2. 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας
  3. ΕΠΑΛ Δράμας
  4. Γενικά Λύκεια της ΠΕ Δράμας

               

Ο Δ/ντής

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας

Δρ. Σπυρίδων Κιουλάνης

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο