Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2016

 

ΘΕΜΑ : «Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2016».

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ1538 τ. Β΄/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Φ.251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 τ. Β’) και την με αριθμ. Φ.151/51477/Β6/2013 (ΦΕΚ 919 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.

2. Τις προτάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ζητήθηκαν με το με αριθμ. Φ. 251/62308/A5/13-4-2016 έγγραφό μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τις έδρες και τους επόπτες των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ως ακολούθως:

1. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας, με επόπτη την κ. Βούξινου Ανδριανή Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

2. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας, με επόπτη τον κ. Τριπόδη Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

3.Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας, με επόπτη τον κ. Μακρή Θωμά, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.

4. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, με επόπτη την κ. Παπαδοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

5. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με επόπτη την κ. Αρβανίτη Κανέλλα Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

6. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Οξύζογλου Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

7. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Πατμάνογλου Στυλιανό, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

8. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Κουρσαράκο Δημήτριο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

9. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Τσερκέζη Κωνσταντίνο, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β’.

10. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, με επόπτη την κ. Κωτρέτσου Πολυξένη, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11 .

11. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, με επόπτη τον κ. Δημητρέλη Παναγιώτη, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.

12. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με επόπτη την κ. Ζαμπετάκη Λήδα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 11.

13. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 'Εβρου, με επόπτη τον κ. Μαρίνο Κυριάκο, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β’.

14. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με επόπτη τον κ. Κώστα Δημήτριο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 11.

15. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, με επόπτη τον κ. Αμπατζόγλου Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 11.

16. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με επόπτη τον κ. Παλαμά Αθανάσιο, Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δυτ. Μακεδονίας, κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’ .

17. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με επόπτη τον κ. Λαπούση Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο