Έγκριση 1ου διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ - σχολ. έτος 2019-20

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1 ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2019-2020».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 168595/Δ2/29-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 09-10-2019 αίτησή σας και στα συνημμένα σε αυτή, σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 44/23-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται για το σχολικό έτος
2019-2020 η διεξαγωγή του 1 ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ για τους/τις μαθητές/τριες της Γ ́
τάξης των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος οργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονομολόγων
Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχεδιάζεται να διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 σεχώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σχολικές μονάδες της επικράτειας. Οι
συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν γραπτώς και εκτός ωρολογίου προγράμματος στο γνωστικό
αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από τη διδακτέα ύλη του Λυκείου, αλλά και τις
ευρύτερες γνώσεις Οικονομικών που ενυπάρχουν σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής
απαραίτητες προϋποθέσεις:
1) Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και
πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών και όχι με
αποκλειστικό τρόπο τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό..
2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων στον διαγωνισμό θα είναι
σε κάθε περίπτωση προαιρετική.
3) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών,
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.
4) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης-αποτίμησης του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν
στο ΙΕΠ.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω
διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο