«Έγκριση του 9 ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: «Η Ελπίδα» για το σχολικό έτος 2019-2020»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 9 ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το
γενικό θέμα: «Η Ελπίδα» για το σχολικό έτος 2019-2020»


Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 160484/Δ2/14-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Απαντώντας στο από 27-09-2019 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα
Πρακτικού 41/10-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 9 ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό
Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: «Η Ελπίδα», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’
Λυκείου της χώρας (χωρίς να αποκλείονται μαθητές/τριες άλλων τάξεων του Λυκείου) , για το σχολικό
έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με
1τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων των εμπλεκομένων φορέων).
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η
καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της
ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση.
3. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη
διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να
την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα
με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.
5. Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός του
περιεχομένου του διαγωνισμού».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο