Σχολείο

1ος Διαγωνισμός στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «1ος Διαγωνισμός στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ»


Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 50137/Δ2/30-4-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.Φ.15/178112/Δ2/14-11-2019 εγγράφου με θέμα: «Έγκριση 1ου
Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2019-2020» που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας και
λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 22/11-5-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι
ο εν λόγω Διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με την εξ αποστάσεως μέθοδο, με νέα ημερομηνία διεξαγωγής την 23η
Μαΐου 2020.
Η διαδικτυακή πύλη του Διαγωνισμού είναι : https://diagonismos.ermis.aueb.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να
απευθύνονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κ. Βάγγη Χριστίνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-
8203369).

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο