Σχολείο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή
Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)»
και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των γεννημένων το έτος 2002 μαθητών σαςσχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου
2020, καταληκτική ημερομηνία.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο