Σχολείο

Συλλογή δικαιολογητικών - βεβαιώσεων επιδομάτων μεταφοράς μαθητών 2018-2019.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας που έχουν δηλώσει δικαιούχους επιδομάτων μεταφοράς μαθητές για το τρέχον σχολικό έτος, ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την καταβολή των επιδομάτων μεταφοράς μαθητών έτους 2018-2019 είναι κατά περίπτωση τα εξής:

Α) Δικαιολογητικά δικαιούχων (μαθητή εφόσον έχει ενηλικιωθεί ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνά του ή του κατά νόμο επιτρόπου του) του επιδόματος του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. β΄ της υπ΄ αρ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4217 Β΄/2018) (επίδομα 0,35€ / χλμ.):

1. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (και των δύο γονέων εφόσον ο μαθητής δεν έχει ενηλικιωθεί)

2. Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους,

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους δικαιούχους που έχουν τη γονική μέριμνα μαθητών ή των κατά νόμου επιτρόπων αυτών),

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευκρινώς το IBAN και το όνομα του δικαιούχου του επιδόματος,

6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ (όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν φιλοξενία, να προσκομίζεται αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ της οικίας στην οποία φιλοξενούνται),

7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου να αναφέρεται τηλέφωνο επικοινωνίας, ο τόπος κύριας διαμονής, το σχολείο φοίτησης και αν χρησιμοποιεί Ε.Μ.Δ ή μισθωμένο ταξί κατά την άφιξη ή την αναχώρησή του από τη σχολική μονάδα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Β) Δικαιολογητικά δικαιούχων (μαθητή εφόσον έχει ενηλικιωθεί ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνά του ή του κατά νόμο επιτρόπου του) του επιδόματος του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ της υπ΄ αρ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4217 Β΄/2018) (επίδομα 85,00€ / μήνα):

1. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (και των δύο γονέων εφόσον ο μαθητής δεν έχει ενηλικιωθεί),

2. Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους,

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους δικαιούχους που έχουν τη γονική μέριμνα μαθητών ή των κατά νόμου επιτρόπων αυτών),

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευκρινώς το IBAN και το όνομα του δικαιούχου του επιδόματος,

6. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου να αναφέρεται τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας πλησίον της σχολικής μονάδας στην οποία εγκαταστάθηκε προκειμένου να φοιτήσει για το σχολικό έτος 2017-2018, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Η κάθε σχολική μονάδα αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά από τους δικαιούχους, τα συνυποβάλλει μαζί με τις βεβαιώσεις (κατά περίπτωση), υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται, στα γραφεία 429 και 229 της α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα στο Διοικητήριο Δράμας.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μαθητές του επιδόματος του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. β΄ της 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4217 Β΄/2018) (επίδομα 0,35€ / χλμ.), παύουν να είναι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος από την ημέρα που δρομολογήθηκε μισθωμένο μέσο (ταξί η λεωφορείο) για τη μεταφορά τους.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών - βεβαιώσεων, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως και με τις μηνιαίες βεβαιώσεις μεταφοράς μαθητών, δηλαδή θα συγκεντρώνονται στα γραφεία 429 και 229 της α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα και θα προωθούνται στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (γραφείο 311), για την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Θεοδωρίδου Ελισάβετ

ΠΕ Διοικητικού

   

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο